Home » Bài đăng » Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm và cơ quan đại lý thu phải trực tiếp theo dõi và thu tiền bảo hiểm của người tham gia. Hàng tháng, Phòng quản lý thu của cơ quan bảo hiểm phải lập một bản danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế đến hạn phải đóng theo mẫu D08a-TS ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH gửi đến đại lý thu trước 30 ngày khi đến hạn phải đóng các khoản bảo hiểm. Đại lý thu hàng tháng nhận danh sách người tham gia BHXH tự nguyện và danh sách người tham gia BHYT đến hạn phải đóng (Mẫu D08a-TS) do cơ quan BHXH gửi đến để thông báo và vận động người tham gia tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT
Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Tải Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại đây.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …