Home » Bài đăng » Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT. Căn cứ vào quyết định nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các giấy tờ khác thì phòng chế độ BHXH tập hợp thông tin của người tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng để làm căn cứ thu, ghi thu tiền đóng và cấp thẻ BHYT cho người tham gia bảo hiểm y tế. Mẫu D07-TS ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 được lập khi có phát sinh đối tượng tăng giảm tham gia bảo hiểm y tế.

Để việc cấp thẻ BHYT cho người lao động được chính xác và kịp thời tới người tham gia bảo hiểm y tế thì phòng tổ chế độ BHXH phải chuyển danh sách cấp thẻ BHYT do tổ chức BHXH đóng cho Phòng, Tổ Quản lý thu để xác định số thu và cấp thẻ BHYT. Để việc cấp thẻ BHYT được kịp thời và đủ số lượng thì phòng chế độ BHXH phải lập Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT theo đúng quy định và đúng mẫu. Vậy mẫu D07-TS như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn mẫu biểu này.

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT
Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Tải Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT tại đây.

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …