Home » Bài đăng » Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Khi tài sản hết giá trị khấu hao theo sổ theo dõi Tài sản cố định nhưng vẫn thực hiện các hoạt động thanh lý, bán tài sản thì kế toán sẽ cần ghi nhận Tài sản như thế nào? Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn hạch toán cho nghiệp vu phát sinh này

Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao
Hướng dẫn thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

1. Xuất hóa đơn cho hoạt động thanh lý tài sản

Căn cứ Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Theo quy định trên, công ty bạn bán thanh lý tài sản cố định Phải lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng.

2. Hạch toán thanh lý tài sản cố định

1/ Ghi giảm TSCĐ

Nợ TK 214

Có TK 211

2/ DT bán thanh lý TSCĐ

Nợ TK 111,112,131…

Có TK 711,

Có TK 3331

3. Hồ sơ thanh lý TSCĐ:

Đồng thời, khi thực hiện Thanh lý Tài sản cổ đinh, Kế toán sẽ cần chuẩn bi hồ sơ như sau để hợp thức chứng từ của hoạt động thanh lý Tài sản đã hết giá trị khấu hao

  • Lập hội đồng xác định giá tài sản cố định
  • Quyết định thanh lý tài sản cố định
  • Biên bản kiểm kê tài sản cố định
  • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định
  • Hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định được thanh lý
  • Biên bản giao nhận tài sản cố định
  • Biên bản hủy tài sản cố định
  • Thanh lý hợp đồng kinh tế bán tài sản cố định
  • Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Cách tra cứu Hóa đơn GTGT

Để biết được hóa đơn doanh nghiệp mình đã phát hành thành công hay chưa hoặc …