Home » Tin tức » Kế toán » Hạch toán các khoản phạt vi phạm

Hạch toán các khoản phạt vi phạm

Trong doanh nghiệp có rất nhiều các khoản vi phạm về hành chính như phạt vi phạm giao thông, phạt vi phạm về hợp đồng, hay phạt chậm nộp tiền thuế? Vậy   cách Hạch toán các khoản phạt vi phạm như thế nào

1/ Theo quy định của kế toán

Tại chuẩn mực số 01, đoạn 12 quy định như sau:

“12. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. “

Căn cứ theo quy định trên thì khi phát sinh khoản phạt vi phạm doanh nghiệp đều phải hạch toán, ghi chép và phản ánh đầy đủ vào sổ sách, báo cáo.

2/ Theo quy định của thuế

+ Đối với khoản phạt vi phạm hành chính

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, tại điều 6, khỏan 2, điểm 2.36 quy định về những khoản chi phí không được tính vào chi phí được trừ, có :

“Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.”

+ Đối với những khoản phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC và Công văn số 3158/TCT-CS ngày 21/08/2008 của Tổng Cục Thuế thì khoản phạt vi phạm về hợp đồng kinh tế được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Hạch toán kế toán đối với những khoản phạt

Khi phát sinh những khoản phạt kế toán hạch toán như sau:

Nợ TK 811

Có TK 111, 112

Những khoản phạt không được tính vào chi phí được trừ thì cuối kỳ khi lập Quyết toán thuế TNDN ( mẫu 03/TNDN) kế toán loại ra , đưa vào chỉ tiêu B4

Tiếp theo

Mẫu hồ sơ để HỢP LÝ HÓA chi phí không hóa đơn

Do có rất nhiều doanh nghiệp xin hỏi chúng tôi, làm thể nào để đưa …