Home » Bài đăng » Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Công văn 4281/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 14 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4281/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về vấn đề vướng mắc về xác định các loại giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4281/TCT-CS

Nội dung Công văn 4281/TCT-CS

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1416/CT-QLĐ ngày 8/6/2015 của Cục Thuê tỉnh Thanh Hóá đề nghị hướng dẫn vướng mắc xác định các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất của UBND các cấp hoặc cơ quan, tố chức giao đất không đúng thẩm quyền, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: “Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất”.

Tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính quy định: “Việc xác định tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đổi với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP; một số nội dung tại Điều này được hướng dẫn như sau:

Giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tố chức đế được sử dụng đất khi xác định tiền sử dụng đất quy định tại Điểm a, Điếm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định sổ 45/2014/NĐ-CP; bao gồm:

3. Biên lai, phiếu thu, hóa đơn hoặc các loại giấy tờ khác chứng minh đã nộp tiền đế được sử dụng đất của ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tố chức giao đất không đúng thẩm quyền”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất đã làm mất biên lai, phiếu thu, hoá đơn nộp tiền đế được sử dụng đất; hồ sơ tại UBND các cấp hoặc cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thấm quyền cũng không còn lưu trữ các tài liệu về thu tiền sử dụng đất thì giấy tờ xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức chưa đủ cơ sở để chứng minh việc hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền đế được sử dụng đât.

Tải Công văn 4281/TCT-CS

Công văn 4281/TCT-CS Tại đây bản PDF

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …