Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Công văn 1775/TCT-CS – thuế GTGT

Công văn 1775/TCT-CS – thuế GTGT

Ngày 11 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 1775/TCT-CS v/v thuế GTGT với nội dung và tải văn bản gốc dưới đây

Tải công văn tại đây

Nội dung Công văn 1775/TCT-CS – thuế GTGT như sau

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1775/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11721/CT-HTr ngày 27/3/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc trả lời chính sách và công văn số 86/15/3C-CV ngày 17/4/2015 của Liên doanh Công ty TNHH Siemens Việt Nam-Công ty cổ phần máy tính truyền thông điều khiển 3C về việc hướng dẫn thực hiện lĩnh vực thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào;

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Về việc xử lý thuế GTGT của tài sản, hàng hóa bị tổn thất, Bộ Tài chính đã có công văn số 4403/BTC-CST ngày 6/4/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đính kèm).

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty CP Máy tính truyền thông Điều khiển 3C
(Đ/c: 21/6 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
– Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …