Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 7)

Bảo hiểm

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 959

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ bao gồm những đối tượng như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 959/QĐ-BHXH Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 1. Nhóm do người …

Xem thêm »

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu C12-TS Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN. Doanh nghiệp khi đăng ký đóng bảo hiểm cho người lao động thì hàng tháng cơ quan bảo hiểm có thông báo chi tiết kết quả đóng bảo hiểm tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp căn cứ vào tờ thông báo bảo hiểm cơ …

Xem thêm »

Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được xét và quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định 959/QĐ-BHXH Những đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu hoặc thay đổi mức đóng thì phải lập mẫu D02-TS ban hành theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 thay thế mẫu D02-TS ban hành kèm theo quyết định 1018/QĐ-BHXH. Vậy cách lập mẫu D02-TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH …

Xem thêm »

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm cần phải nộp danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định doanh nghiệp sẽ nộp Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho cơ …

Xem thêm »

Cách đóng BHXH không bắt buộc theo quyết định 959

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Những đối tượng thuộc tham gia BHXH không bắt buộc thì sẽ có những hình thức đóng BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách đóng BHXH không bắt buộc theo quyết định 959/QĐ-BHXH Cách đóng BHXH không bắt buộc 1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn …

Xem thêm »

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu C05-TS Biên bản đối chiếu thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN. Cách tính các khoản bảo hiểm tại đơn vị và cơ quan bảo hiểm có thể không giống nhau dẫn đến số dư nợ bảo hiểm và doanh nghiệp có thể khách nhau nên đơn vị và bảo hiểm xã hội cần …

Xem thêm »

Cách đóng tiền BHXH cho người người lao động

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng có nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc thì Cách đóng tiền BHXH cho người người lao động sẽ được thực hiện như thế nào và vào thời gian nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách đóng tiền BHXH cho người người lao động theo quyết định …

Xem thêm »

Tiền lương đóng BHXH theo quyết định 959/QĐ-BHXH

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng có nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc thì Tiền lương đóng BHXH  sẽ bao gồm những khoản thu nào trong thu nhập của cá nhân. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Tiền lương đóng BHXH theo quyết định 959/QĐ-BHXH Tiền lương đóng BHXH 1.Tiền lương do Nhà nước …

Xem thêm »

Trách nhiệm và mức đóng BHXH theo quyết đinh 959

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng có nghĩa vụ tham gia BHXH bắt buộc thì mức đóng BHXH cho các đối tượng đó sẽ là bao nhiêu? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trách nhiệm và mức đóng BHXH theo quyết định 959/QĐ-BHXH Trách nhiệm và mức đóng BHXH 1.Mức đóng BHXH và trách …

Xem thêm »