Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 30)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 02/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/KK-XS, Mẫu số 02/KK-XS Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 01/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 01/KK-XS Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/KK-XS, Mẫu số 01/KK-XS Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 02-2/BK-ĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-2/BK-ĐC  Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 02-2/BK-ĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-2/BK-ĐC, Mẫu số 02-2/BK-ĐC Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 02-1/BK-BH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/BK-BH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 02-1/BK-BH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu  số 02-1/BK-BH, Mẫu số 02-1/BK-BH Ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu 02/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế:……………….……………………………………………………. [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….. [07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………… [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ………………………. [12] …

Xem thêm »

Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/KK-BHĐC Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………… [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….. [07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………………… [09] Điện thoại:………………..[10] Fax:…………………….[11] Email: ……………………. [12] …

Xem thêm »

Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 24/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI [04] Tên người nộp thuế:…………………..…………………………………………….. [05] Mã số thuế: ………………………………………………. [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ………………… [08] Tỉnh/thành …

Xem thêm »

Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 23/CK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định như sau: – Trường hợp người viết cam kết độc thân: số tiền khai là …

Xem thêm »

Mẫu 21b/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 21b/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú:          Xác nhận của UBND phường, xã: trường hợp đối tượng nộp thuế có nhiều người phụ thuộc ở nhiều địa điểm …

Xem thêm »

Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 21a/XN-TNCN, Mẫu số 21a/XN-TNCN Ban hành kèm theo …

Xem thêm »