Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 30)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số2-1/NTNN, Mẫu số 02-1/NTNN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/HTQT, Mẫu số 01/HTQT theo thông tư Đăng ký nhận bản …

Xem thêm »

Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/TBH-TB, Mẫu số 02/TBH-TB theo thông tư Đăng ký nhận bản …

Xem thêm »

Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính …………. Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TBH-TB, Mẫu số 01/TBH-TB theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính   Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TBH, Mẫu số 01/TBH theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-2/HKNN, Mẫu số 01-2/HKNN theo thông tư Đăng ký nhận …

Xem thêm »

Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/NTNN, Mẫu số 01/NTNN theo thông tư Đăng ký …

Xem thêm »

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng…….năm 201… của Văn phòng đăng ký quyền …

Xem thêm »

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI: [04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản): [05] Mã số thuế (nếu có): [06] …

Xem thêm »

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính [04] Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………. [05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… [06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ………………………………. [09] Điện thoại: ………………… [10] …

Xem thêm »
0989.258.233