Home » Bài đăng (page 20)

Bài đăng

Tài khoản 229 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 229 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Nguyên tắc lập hợp đồng hợp tác kinh doanh

Nguyên tắc lập hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp tác kinh doanh là hình thức phổ biến được nhiều doanh nghiệp sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên đi kèm với mỗi hoạt động đều đi kèm với hợp đồng như một bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp với nhau. Vậy khi lập hợp …

Xem thêm »

Tài khoản 228 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 228 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 214 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 214 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 157 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 157 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Tài khoản 156 theo thông tư 133 năm 2016

Tài khoản 156 theo thông tư 133 năm 2016

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định và thay thế cho Quyết định 48 năm 2006. Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ nội dung Tài …

Xem thêm »

Các trường hợp hàng tồn kho bị âm và cách xử lý

Hạch toán hàng tồn kho thừa chờ lý

Đối với các doanh nghiệp trong loại hình thương mại thì việc hàng tồn kho bị âm là điều gần như không bao giờ tránh khỏi. Vậy thì khi nào doanh nghiệp để xảy ra trường hợp hàng tồn kho bị âm, ảnh hưởng của việc âm kho và cách …

Xem thêm »

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Phân bổ chi phí mua hàng vào giá gốc hàng tồn kho

Các chi phí mua hàng, chi phí chế biến là các khoản chi phí làm tăng giá trị hàng tồn kho của hàng hóa trong quá trình nhập kho. Vậy trong trường hợp doanh nghiệp phát sinh nhiều mặt hàng với một giá trị của chi phí vận chuyển, chi …

Xem thêm »
0989.258.233