Home » Bài đăng » Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013
Biên bản làm việc ban hành theo thông tư 166 năm 2013

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 thàng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi ……… …giờ ……. ngày …….. tháng ……….. năm………………..
tại………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………..Đơn vị……………………..
2. Ông (bà):………………………Chức vụ: ……………………..Đơn vị…………………….

Đã làm việc với:

a) Ông (bà) …………………………. Năm sinh:…………….Quốc tịch:………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………….

Cấp ngày………………………………..Nơi cấp:…………………………………………………..

b) Ông (bà) ………………………… Năm sinh:…….……….Quốc tịch:………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: ……………….

Cấp ngày……………………………………. Nơi cấp:………………………………………………

Nội dung làm việc:………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản kết thúc vào hồi …… giờ……. ngày ……… tháng ……… năm ………

Biên bản được lập thành ……….. bản; mỗi bản gồm …………. trang không tách rời, có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ……………………. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[2]…………………………………………………………

 

Các bạn có thể tải về Biên bản làm việc tại đây

Từ khóa: Mẫu 03/BB Biên bản làm việc, Mẫu 03/BB,

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …