Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế

1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế

Ngày 08/05/2015 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế trả lời Công văn số 1006/CT-QLN và Công văn số 3377/CT-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Cục thuế tỉnh Lào Cai xin ý kiếm về việc xử lý miễn tiền chậm nộp đối với Công ty Cổ phần năng Lượng Đông Nam Á gặp thiên tai, lũ lụt.

Tải Công văn 1760/TCT-QLN – Miễn tiền nộp thuế

Bản gốc tại đây

Bản word tại đây

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 1760/TCT-QLN
V/v Miễn tiền chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1006/CT-QLN ngày 10/4/2015 và công văn số3377/CT-QLN ngày 30/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai xin ý kiến về việc xử lý miễn tiền chậm nộp đối với Công ty cổ phần phát triển năng lượng Đông Nam Á do gặp thiên tai lũ lụt. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại mục XIII – phần E – Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế có quy định:

“1. Người nộp thuế bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Mức miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại”.

– Tại Điều 35 – Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ có quy định:

“1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

2. Mức miễn tiền chậm nộp ti đa không quá: giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại do các nguyên nhân nêu tại khoản 1 Điều này; chi phí khám, chữa bệnh đi với trường hợp cá nhân bị bệnh hiểm nghèo”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty c phần phát trin năng lượng Đông Nam Á được miễn tiền chậm nộp với số tiền chậm nộp thuế được miễn không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại (4.948.505.063 đồng).

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Lào Cai căn cứ hồ sơ cụ thể để xem xét xử lý miễn tiền chậm nộp cho Công ty cổ phần phát triển năng lượng Đông Nam Á theo đúng thẩm quyền quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lào Cai biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– VP Bộ (để báo cáo);
– C.Ty CP phát triển năng lượng Đông Nam Á;
– Vụ PC, Vụ CST – BTC;
– Lưu: VT, QLN
(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phi Vân Tuấn

Tiếp theo

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu

Để được đặt in hóa đơn, Doanh nghiệp phải làm gì ? Đại lý Thuế …