Home » Bài đăng » Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế

Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế

Khi  Doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử có mã xác thực và gửi cho người bán nhưng có thể xảy ra sai sót trong quá trình điền thông tin. Trong trường hợp Doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn xác thực (đã giao cho người mua) nhưng sau đó phát hiện có sai sót thì phải xử lý thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế

Xử lý hóa đơn xác thực sai sót mới nhất của Tổng cục thuế
xử lý hóa đơn xác thực bị sai sót

a) Lập hóa đơn thay thế: trường hợp hóa đơn đã được cấp mã xác thực và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã xác thực và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai sót thì phải lập hóa đơn thay thế. Trên hóa đơn thay thế có hiển thị dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn xác thực số …”.

b) Lập hóa đơn điều chỉnh: Trường hợp hóa đơn đã được cấp mã xác thực và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện có sai sót thì người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh có hiển thị dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số …”.

c) Xóa bỏ hóa đơn: Trường hợp hóa đơn đã được cấp mã xác thực nhưng chưa gửi cho người mua hoặc hóa đơn đã xác thực, đã gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã xác thực, đã gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai phải xóa bỏ. Xóa bỏ hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế là làm cho hóa đơn đã được cấp mã xác thực không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Mời các bạn xem thêm

Tiếp theo

Cách tra cứu Hóa đơn GTGT

Để biết được hóa đơn doanh nghiệp mình đã phát hành thành công hay chưa hoặc …