Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 30)

Văn bản thuế

Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu BK01/AC, Mẫu BK01/AC ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu TB01/AC, Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư …

Xem thêm »

Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 04/GTGT  theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GTGT, Mẫu số 04/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 04/GTGT …

Xem thêm »

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-7/GTGT, Mẫu số 01-7/GTGT kèm theo Thông tư số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] …

Xem thêm »

Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính Ghi chú: – GTGT: Giá trị Gia tăng – HHDV: Hàng hoá dịch vụ Download: Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  tại đây Từ …

Xem thêm »

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ban hành 26/05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC được hợp nhất từ 3 nghị định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy …

Xem thêm »

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng Tải Nghị định số 13/VBHN-BTC BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – …

Xem thêm »

Quyết định 1209/QĐ-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1209/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN …

Xem thêm »

Công văn 2512/TCT-CS

Tải Công văn 2512/TCT-CS BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2512 /TCT-CS V/v: giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN. Hà Nội, ngày 24 tháng 06 …

Xem thêm »