Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ban hành 26/05/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC được hợp nhất từ 3 nghị định

  • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi;
  • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;
  • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Tuy nhiên, văn bản này không có hiệu lực để thay thế 3 Nghị định trên

Mời bạn download nội dung Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC tại đây

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …