Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác » Tổng hợp luật thuế đất

Tổng hợp luật thuế đất

Quy định về thuế đất được quy định trong thông tư: 120/2011/TT-BTC,  Thông tư 153/2011/TT-BTC, Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư 77/2014/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế đất để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 120/2011/TT-BTC

Thông tư 120/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2011THÔNG TƯ Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhNghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  • Toàn văn nội dung Thông tư 120/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 153/2011/TT-BTC

Thông tư 153/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  • Toàn văn nội dung Thông tư 153/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 76/2014/TT-BTC

Thông tư 76/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  • Toàn văn nội dung Thông tư 76/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  • Toàn văn nội dung Thông tư 77/2014/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế đất

Slide bài giảng về luật thuế đất Tại đây

 

Tiếp theo

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào …