Tờ khai thuế môn bài

Đối với mỗi doanh nghiệp mới thành lập, các thủ tục thuế thường khá phức tạp và rắc rối. Một trong những thủ tục mà nhiều doanh nghiệp mới thường quên thực hiện đúng thời hạn là nộp thuế môn bài. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin cung cấp mẫu biểu tờ khai thuế môn bài đối với các doanh nghiệp mới thành lập theo thông tư 156/TT-BTC ngày 04/12/2013

Tờ khai thuế môn bài
Tờ khai thuế môn bài

Nội dung tờ khai thuế môn bài

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

 

[01] Kỳ tính thuế: năm ……..

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

                                                                                                                          Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt  

Chỉ tiêuMã chỉ tiêuVốn đăng ký, mức thu nhập bình quân thángBậc môn bàiMức thuế môn bài(1)(2)(3)(4)(5)(6) 

 

1.Người nộp thuế môn bài ………………………………………………………[22]    

 

2. Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương (ghi rõ tên, địa chỉ)  …………………………………………………………………………….[23]

3.Tổng số thuế môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

 

                                                 ….,Ngày……… tháng……….. năm……….

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

 

Download tờ khai thuế môn bài

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …