Home » Tin tức » Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai để bạn đọc có thể sử dụng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp

Mẫu Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

Tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu vãng lai

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh)

[01] Kỳ tính thuế: * Lần phát sinh

 * Tháng……… năm ……

[02] Lần đầu:  [      ]

[03] Bổ sung lần thứ [      ]

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

                                                                                            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế 5%

Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 10%
(1) (2) (3) (4)
1 Doanh số của hàng hoá dịch vụ chịu thuế [21] [22]
2 Tỷ lệ % tạm nộp tính trên doanh thu [23]    1% [24]     2%
3 Số thuế tạm tính phải nộp kỳ này

[25] = [21] x 1%; [26] = [22] x 2%

[25] [26]

Tổng số thuế phải nộp [27] = [25] + [26]: …………………………

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

               Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mời các bạn xem thêm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo thông tư 156

tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …