Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác (page 20)

Thuế khác

Thuế khác

Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04 về danh sách nhân viên đại lý thuế giảm theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 04 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: Khen thưởng và …

Xem thêm »

Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được tuyển dụng theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể tải về Mẫu số 03 về danh sách nhân viên đại lý thuế mới được …

Xem thêm »

Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số……/TT-BTC ngày ……/……/20…… …

Xem thêm »

Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01 về việc đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Căn cứ Khoản….. Điều……..Thông tư số …../TT-BTC ngày ………….. của Bộ Tài chính hướng dẫn hành …

Xem thêm »

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hiệu lực và trách nhiệm thi hành của tổ chức thực hiện ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau: Hiệu lực và trách nhiệm thi …

Xem thêm »

Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Trong đó có một số nội dung chính sau: Khen thưởng và xử lý vi …

Xem thêm »

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại lý thuế ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Những người dự thi nếu đạt kết quả đạt yêu cần thì sẽ được cấp chứng chỉ hành …

Xem thêm »

Miễn môn thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Miễn môn thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người dự thi các môn pháp luật về thuế hoặc kế toán, nếu đã có …

Xem thêm »

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành …

Xem thêm »

Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người đăng ký thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì …

Xem thêm »