Home » Tin tức » Thuế » Thuế khác (page 20)

Thuế khác

Thuế khác

Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau: Tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành …

Xem thêm »

Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hồ sơ dự thi hành nghề dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó những người đăng ký thi hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì …

Xem thêm »

Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện dự thi hành nghề đại lý thuế ban hành theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người muốn đăng ký dự thi đại lý thuế phải tuân thủ theo những điều kiện …

Xem thêm »

Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của đại lý thuế …

Xem thêm »

Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó tổng cục thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố phải có những trách nhiệm gì  đối với việc …

Xem thêm »

Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyền và trách nhiệm của đại lý thuế mới nhất theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, đại lý thuế được hưởng các quyền như trên hợp đồng đã ghi và theo Luật quản …

Xem thêm »

Hồ sơ thủ tục đủ điều kiện kinh doanh làm thủ tục về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hồ sơ thủ tục đủ điều kiện kinh doanh làm thủ tục về thuế với đại lý thuế, theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Hồ sơ thủ tục đủ điều kiện kinh doanh làm thủ …

Xem thêm »

Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Điều kiện thành lập doanh nghiệp làm đại lý thuế theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành …

Xem thêm »

Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế, theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, nhân viên đại lý thuế gồm có những trách nhiệm và quyền lợi gì? Cụ thể như …

Xem thêm »

Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế, theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những đối tượng nêu dưới đây sẽ không được làm nhân viên đại lý thuế: Các …

Xem thêm »