Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNCN (page 30)

Thuế TNCN

Thuế TNCN

Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 21a/XN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 21a/XN-TNCN, Mẫu số 21a/XN-TNCN Ban hành kèm theo …

Xem thêm »

Mẫu 20/TXN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 20/TXN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 20/TXN-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 20/TXN-TNCN, Mẫu số 20/TXN-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 19/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 19/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 19/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 19/KK-TNCN, Mẫu số 19/KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 18/MGT-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 18/MGT-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 18/MGT-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 18/MGT-TNCN, Mẫu số 18/MGT-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể downlod: Mẫu 17/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 17/TNCN, Mẫu số 17/TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 16-1/TB-MST Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 16-1/TB-MST, Mẫu số 16-1/TB-MST Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu 16/ĐK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 04 – 2/TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 16/ĐK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 16/ĐK-TNCN, Mẫu số 16/ĐK-TNCN Ban hành …

Xem thêm »

Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14-1/TB-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Kính gửi: Ông/ Bà ………………………………… Mã số thuế: ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………….. Căn cứ hồ sơ và phiếu chuyển thông tin của cơ quan, đơn vị……………………… …

Xem thêm »

Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 14/KK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính A – PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI I. Thông tin cá nhân nhận thừa kế, quà tặng 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 2. Mã số thuế: …

Xem thêm »

Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể download: Mẫu 13-1/BK-TNCN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 13-1/BK-TNCN, Mẫu số 13-1/BK-TNCN Ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »