Home » Tin tức » Thuế » Thuế GTGT (page 20)

Thuế GTGT

Thuế GTGT

Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giải trình của tổ chức cá nhân vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có thẩm quyền xem xét ý kiến giải trình của cá …

Xem thêm »

Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Lập biên bản vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những người có trách nhiệm lập biên bản là những người có thẩm quyền đang thi hành …

Xem thêm »

Công văn 4050/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4050/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vấn đề vướng mắc về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4050/TCT-KK …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế có lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung sau: Xử phạt vi phạm hành chính về thuế …

Xem thêm »

Công văn 4046/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4046/TCT-KK trả lời Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH HaNoi You Steel về vấn đề vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4039/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 30 tháng 9  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4039/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Bunge Việt Nam về vấn đề vướng mắc về thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn 4039/TCT-CS Kính gửi: …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những hành vi vi phạm hành chính về thuế không lập biên bản sẽ …

Xem thêm »

Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Những người có thẩm quyền có thể giao quyền cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm …

Xem thêm »

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có một số nội dung chính sau:… Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về …

Xem thêm »

Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức cá nhân khác có liên quan theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Theo đó có những nội dung sau:… Xử phạt vi …

Xem thêm »