Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
http://dailythuecongminh.com/wp-content/uploads/2015/10/mau-so-01-htqt-kem-theo-thong-tu-so-156-2013-tt-btc.doc
Các bạn có thể download: Mẫu số: 01/HTQT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số: 01/HTQT, Mẫu số: 01/HTQT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-3/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-3/VTNN, Mẫu số 01-3/VTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-2/VTNN, Mẫu số 01-2/VTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/VTNN kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-1/VTNN, Mẫu số 01-1/VTNN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 

Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/VTNN ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01/VTNN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT, Mẫu số 01-2/TĐ-GTGT phát hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 
Ghi chú: – GTGT: giá trị gia tăng
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT, Mẫu số 01-1/TĐ-GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
 

Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính.
Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu BC01/AC, Mẫu BC01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính.
Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC
Các bạn có thể download: Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  tại đây
Từ khóa: Mẫu BK01/AC, Mẫu BK01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính.
Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
Các bạn có thể download: Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu TB01/AC, Mẫu TB01/AC ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.