Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-1/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số2-1/NTNN, Mẫu số 02-1/NTNN theo thông tư

Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Mời các bạn xem tiếpMẫu 01/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/HTQT, Mẫu số 01/HTQT theo thông tư

Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 02/TBH-TB, Mẫu số 02/TBH-TB theo thông tư

Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
………….
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/TBH-TB, Mẫu số 01/TBH-TB theo thông tư

Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
 
Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/TBH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/TBH, Mẫu số 01/TBH theo thông tư

Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-2/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-2/HKNN, Mẫu số 01-2/HKNN theo thông tư

Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/NTNN, Mẫu số 01/NTNN theo thông tư

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC
Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng…….năm 201… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ………..…………, hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế……………………….. thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau:
I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:
1.Tên chủ tài sản:
2. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: ……………………………………………………………………………
4. Đại lý thuế (nếu có) : ……………………………………………………………………………
5. Mã số thuế: : ……………………………………………………………………………
6. Địa chỉ: .: ……………………………………………………………………………
II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN
1. Thửa đất số:……………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………………………………………………
Số nhà… Đường phố…. Thôn (ấp, bản, phum, sóc)…….xã (phường) …………………………
2. Loại đất
3. Loại đường/khu vực: …………………………
4. Vị trí (1, 2, 3, 4…): …………………………
5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà: …………………………
6. Hạng nhà: …………………………
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: …………………………
8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): …………………………
8.1. Đất: …………………………
8.2. Nhà (m2 sàn nhà): …………………………
9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): …………………………
9.1. Đất: …………………………
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): …………………………
…….
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01-1/LPTB, Mẫu số 01-1/LPTB theo thông tư

Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
A. PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KÊ KHAI:
[04] Tên người nộp thuế (Chủ sở hữu, sử dụng tài sản):
[05] Mã số thuế (nếu có):
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện: [08] Tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………………ngày ………………………………………….
 
………
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/LPTB Ban hành theo Thông tư 156 / 2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 02/LPTB, Mẫu số 02/LPTB theo thông tư

Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính
Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………………………………………….
[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………….ngày …………………………….
 
……….
Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây
Từ khóa: Mẫu số 01/LPTB, Mẫu số 01/LPTB theo thông tư