Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 20)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 03/THKH Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: (*) Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra là tổng cộng số liệu tại cột 9 của dòng tổng của các chỉ tiêu …

Xem thêm »

Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-2/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-2/NTNN, Mẫu số 02-2/NTNN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NTNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: – Trường hợp có nhiều nhà thầu phụ thì lập bảng kê chi tiết đối với từng nhà thầu phụ. – Trường hợp có nhiều …

Xem thêm »

Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 02-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02-1/TBH-TB, Mẫu số 02-1/TBH-TB theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-1/TBH-TB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/TBH-TB, Mẫu số 01-1/TBH-TB theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-1/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-1/HKNN, Mẫu số 01-1/HKNN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/HKNN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/HKNN, Mẫu số 01/HKNN theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/TNKDCK Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/TNKDCK, Mẫu số 01/TNKDCK theo thông tư

Xem thêm »

Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải về: Mẫu 01/PHLP Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/PHLP, Mẫu số 01/PHLP theo thông tư

Xem thêm »

Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT mới nhất năm 2015

Để giúp các bạn khai khai, kê khai điều chỉnh, điều chỉnh bổ xung là một phần không thể thiếu trong nghiệp kế toán, thuế. Sau đây Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết này được viết dưới dạng bằng hình ảnh minh họa nên dẽ hiểu sẽ …

Xem thêm »