Home » Bài đăng » Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Thông tư số …./2013/TT-BTC ngày … tháng … năm 2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số……/QĐ-XPVPHC ngày … tháng … năm … do…………ký;
Xét ……………………………………………………………………….;

Xét đề nghị của ………………………………………………………….., Tôi:[5]………………Chức vụ:………………….Đơn vị:…..…………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ phạt tiền tại Điều … Quyết định số …ngày … tháng … năm … về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức:[6] …………………………………………………………………………………

Năm sinh:……………………… Quốc tịch:…………………. (đối với cá nhân vi phạm)

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ……………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số……Cấp ngày: …………………………………… Nơi cấp: ………………………………………………….

Do ông (bà)/tổ chức có tên nêu trên[7] …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Điều2. Ông (bà)/tổ chức [8] ………………………………………………………………

Ngày …. tháng… năm sinh……..Quốc tịch…………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số……Cấp ngày: …………………………………… Nơi cấp: …………………………………………………. phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành biện pháp khắc phục hậu quả tại Quyết định số …. ngày … tháng… năm … nêu trên trong thời hạn … ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyết định này được giao cho:
1. Ông (bà)/tổ chức: ………………………………………………….. để chấp hành;
2. …………………………………………………………………………………………………./.

Các bạn có thể tải về Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại đây

Từ khóa: Mẫu số 04/QĐ, Quyết định về thi hành một phần Quyết định,Mẫu số 04/QĐ Quyết định về thi hành một phần Quyết định

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …