Home » Tin tức » Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau:

Tải  Mẫu :

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1B/TNDN

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1C/TNDN

Mẫu 03-1A/TNDN

         PHỤ LỤC    
   KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ

  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
  Kỳ tính thuế: từ ………….. đến……………
       
  Tên người nộp thuế

Mã số thuế:

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:

       

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền  
(1) (2) (3) (4)  
  Kết  quả  kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:      
1 Doanh thu bán hàng  và cung cấp dịch vụ [01]    
  Trong đó: – Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu [02]    
2 Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) [03]    
a Chiết khấu thương mại [04]    
b Giảm giá hàng bán [05]    
c Giá trị hàng bán bị trả lại [06]    
d Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp [07]    
3 Doanh thu hoạt động tài chính [08]    
4 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) [09]    
a Giá vốn hàng bán [10]    
b Chi phí bán hàng [11]    
c Chi phí quản lý doanh nghiệp [12]    
5 Chi phí tài chính [13]    
  Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh [14]    
6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

        ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])

[15]    
7 Thu nhập khác [16]    
8 Chi phí khác [17]    
9 Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) [18]    
10

 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) [19]    

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…………

                               …., ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: – Số liệu tại chỉ tiêu [19] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu mã số A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.

 

 

Mẫu 03-1B/TNDN

      PHỤ LỤC    
         KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

  Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng

 
  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
                                         Kỳ tính thuế: từ ……. đến……
         
  Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: 

Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:

           

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
  Kết  quả  kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:    
1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự [01]  
2 Chi trả lãi và các chi phí tương tự [02]  
3 Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] – [2]) [03]  
4 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ [04]  
5 Chi phí hoạt động dịch vụ [05]  
6 Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] – [5]) [06]  
7 Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối [07]  
8 Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh [08]  
9 Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư [09]  
10 Thu nhập từ hoạt động khác [10]  
11 Chi phí hoạt động khác [11]  
12 Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] – [11]) [12]  
13 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần [13]  
14 Chi phí hoạt động [14]  
15 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng [15]  
16 Tổng lợi nhuận trước thuế

([16] = [3]+[6]+[7]+[8]+[9]+[12]+[13]-[14]-[15])

[16]  

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ……………………………

Chứng chỉ hành nghề số:…………

                         ….., ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:  Số liệu tại chỉ tiêu [16] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của cùng kỳ tính thuế.

 

 

Mẫu 03-1C/TNDN

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …