Home » Tin tức » Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016

Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016

Do thực hiện nền kinh tế chi phí lãi vay của một số nước trên thế giới có quy định về vốn mỏng, theo đó chi phí lãi vay phải trả đối với phần vốn vay vượt quá một tỷ lệ nhất định (được gọi: tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu) không được coi là chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác định thu nhập tính thuế theo luật thuế TNDN.

Để đảm bảo mức chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp thục, góp phần thúc đẩy phát triển nên kinh tế, gia tăng việc tái cơ cấu của kinh tế, lành mạnh hoá nền tài chính DN, hơn thế nữa là chống chuyển giá và phù hợp với thực tiễn của DN.

Mức không chế chi phí lãi vay
Mức không chế chi phí lãi vay

Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung quy định về vốn mỏng và lộ trình thực hiện, cụ thể như sau:

Chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay

I. Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2016 được áp dụng từ năm 2016

1. Đối với lĩnh vực sản suất:

Mức không chế chi phí lãi vay vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu (5:1)

Tức là: Với những khoản vay tại một thời điểm khi mức tiền vay vượt quá 5 lần mức vốn điều lệ hiện tại. Thì phần chi phí lãi vay của phần vốn vay đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN theo luật thuế TNDN

Ví dụ: Tại ngày 01/01/2016 vồn điều lệ đã góp đủ: 10 tỷ

Năm 2016 khoản vay là 60 tỷ, tức là vượt quá 5 lần. Phần khoản tiền vay vượt mức này được xác định như sau:

Khoản tiền vay vượt = 60 – 10 * 5 (đây là 5 lần) = 10 tỷ (phần vượt quá mức cho phép)

Vậy, phần chi phí vay tưởng của 10 tỷ vượt quá mức cho phép này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

2. Đối với các lĩnh vực còn lãi (Trừ sản xuất)

Mức không chế chi phí lãi vay vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (4:1)

Tức là: Với những khoản vay tại một thời điểm khi mức tiền vay vượt quá 4 (bốn) lần mức vốn điều lệ hiện tại. Thì phần chi phí lãi vay của phần vốn vay đó sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN theo luật thuế TNDN

Ví dụ: Tại ngày 01/01/2016 vồn điều lệ đã góp đủ: 10 tỷ

Năm 2016 khoản vay là 60 tỷ, tức là vượt quá 5 lần. Phần khoản tiền vay vượt mức này được xác định như sau:

Khoản tiền vay vượt = 60 – 10 * 4 (đây là 4 lần) = 20 tỷ (phần vượt quá mức cho phép)

Vậy, phần chi phí vay tưởng của 20 tỷ vượt quá mức cho phép này không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN

 

II. Mức khống chế chi phí lãi vay mới nhất năm 2019 trở đi

Từ ngày 01/01/2019 tỷ lệ khống chế chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá vốn chủ sở hữu ở lĩnh vưc sản xuất là 4:1, Ở lĩnh vực còn lãi tỷ lệ khống chế (3:1)

Tiếp theo

Chi tiền học cho con của NLĐ nước ngoài

Ngày 04 tháng 05 năm 2018, Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh ban hành Công văn …