Home » Tin tức » Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Đối với các đối tượng thực hiện khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng thì cần phải làm mẫu 03/GTGT để thực hiện nghĩa vụ thuế. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng để bạn đọc có thể sử dụng để phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

Mẫu tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRI GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng…… năm …… hoặc quý…..năm….

[02] Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ

[04] Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: …………………………. [08] Tỉnh/thành phố: …………………………………..

[09] Điện thoại:…………..[10] Fax:……………………..[11] Email: ……………………………

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ……………………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số………………………………………….ngày…………………………..

                                                                                      Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Giá trị
(1) (2) (3) (4)
1 Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước [21]
2 Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra [22]
3 Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23]
4 Điều chỉnh tăng giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [24]
5 Điều chỉnh giảm giá trị gia tăng âm của các kỳ trước [25]
6 Giá trị gia tăng (GTGT) chịu thuế trong kỳ:

[26]=[22]-[23]-[21]-[24]+[25];
[26]
7 Thuế GTGT phải nộp: [27]=[26]x10% [27]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.  

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

               Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mời các bạn xem thêm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

Tiếp theo

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương …