Home » Bài viết » Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể download để đọc tiếp: Mẫu số: 01/GHAN theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số: 01/GHAN, Mẫu số: 01/GHAN ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [Hoàng Mai]

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng ĐỢT 2-2017 – Chuyên viên Phòng Dịch vụ Kế toán …