Home » Bài viết » Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT
  • Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)”
  • GTGT: giá trị gia tăng

Các bạn có thể download: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Tiếp theo

Quy định hóa đơn điều chỉnh chiết khấu thương mại

Quy định về lập hóa đơn chiết khấu thương mại

Đối với các bạn kế toán trẻ, việc lập hóa đơn thường xảy ra nhiều …