Home » Tin tức » Thuế » Quản lý thuế » Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn

Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn

Mẫu giấy ủy Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn, Đại lý thuế công Minh xin chia sẻ mẫu giấy ủy Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn được sử dụng khi giám đốc đi công tác, hay muốn ủy quyền cho kế toán trưởng hay phó giám đốc ký thay:

CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Số:       /2015/UQ-CONGMINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

–        Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

–        Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2012;

–        Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A):

Ông          : Nguyễn Hồng Hải

Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Số CMT: 172948789        Ngày cấp: 21/07/2007          Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B):

Bà         : Đặng Thị Nghĩa

Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Số CMT: 164223523            Ngày cấp:  16/7/2004           Nơi cấp: Công an Ninh Bình

 

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên A ủy quyền cho bên B  và ký vào người bán hàng thay cho bên A trên hóa đơn GTGT xuất bán hàng của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Mởi các bạn xem tiếp: Từng bước hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …