Home » Tin tức » Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT theo thông tư 156

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT theo thông tư 156

Đối với các doanh nghiệp khi muốn sử dụng cách tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hoặc chuyển đổi thuế giá trị gia tăng thì phải nộp bản đăng ký phương pháp tính thuế GTGT.  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT để bạn đọc có thể đăng ký cho doanh nghiệp mình cũng như phục vụ cho công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp.

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

Mẫu đăng ký phương pháp tính thuế GTGT 06/GTGT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………………….; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi ……………………………. và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp ………………………, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp ……………….

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:…….

                             Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Mời các bạn xem thêm:

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư 02/GTGT

tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu theo thông tư 156

tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên giá trị gia tăng

  

Tiếp theo

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương …