Home » Bài viết » Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính.

Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCMẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCHướng dẫn:

  • Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế
  • Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất
  • Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Các bạn có thể download: Mẫu: 08-MST Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu: 08-MST theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số: 08-MST

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …