Home » Bài viết » Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Kính gửi: Cơ quan thuế…………………….

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………….. Email:……………………………………………………….

Doanh nghiệp chúng tôi thông báo việc thay đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế kể từ ngày … tháng … năm …, cụ thể như sau:

1. Thông tin chung:

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (Email): …………………………………….

2. Danh sách chứng thư số sử dụng để xác thực:

Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung thay đổi, bổ sung nêu trên./.

Các bạn có thể download:  Mẫu 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/ĐK-HĐXT, Mẫu số 02/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …