Home » Bài viết » Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/QĐHT  Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Hình thức hoàn trả:

Chuyển khoản

Số tài khoản………………………..Tại ngân hàng (Kho bạc Nhà nước)………………….

Tiền mặt

Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc nhà nước……………………………..

Điều 2: Trả tiền lãi cho thời gian …(ghi rõ số ngày)… chậm giải quyết hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế là…………………. đồng.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

….(Tên người nộp thuế)…, …(Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

…………….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/QĐHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/QĐHT, Mẫu số 01/QĐHT theo thông tư

Tiếp theo

06 Vấn đề về Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh

Hiện nay, rất nhiều bạn kế toán đang quan tâm đến vấn đề Thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh trong …