Home » Bài viết » Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: …………………………………………………………..

2.2. Hoàn trả trực tiếp :…………………………………

Số tiền hoàn trả: Bằng số: Bằng chữ: …………………………………

Hình thức hoàn trả:…………………………………

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)……………………………………….

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)…………………………………

  • 1 ………………………………………………………………………………………………………
  • 2 ………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT theo thông tư

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …