Home » Bài viết » Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: …………………………………………………………..

2.2. Hoàn trả trực tiếp :…………………………………

Số tiền hoàn trả: Bằng số: Bằng chữ: …………………………………

Hình thức hoàn trả:…………………………………

Chuyển khoản: Tài khoản số:……………………Tại Ngân hàng (KBNN)……………………………………….

Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ………………………………………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)…………………………………

  • 1 ………………………………………………………………………………………………………
  • 2 ………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

………..

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT theo thông tư

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [Hoàng Mai]

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng ĐỢT 2-2017 – Chuyên viên Phòng Dịch vụ Kế toán …