Home » Bài viết » Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • GTGT: giá trị gia tăng
  • HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh.

Các bạn có thể download: Mẫu 01- 4A/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số  01- 4A/GTGT, Mẫu số 01- 4A/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư

Tiếp theo

Lịch thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2018

Gần đây nhất, Tổng cục thuế đã ban hành thông báo số 41/TB-HĐT ngày 12/06/2018 của …