Home » Tin tức » Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này:

Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

bang-ke-hang-hoa-dich-vu-mua-vao

Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

Cột (2) –  Ký hiệu mẫu hóa đơn

Cột (3) –  Ký hiệu hóa đơn

Cột (4) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số

Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy

Cột (6) -Tên người mua :

Cột (7) -MST người mua :

Cột (8) –  Mặt hàng mua vào

Cột (9) – Giá trị hàng hóa mua vào  chưa có thuế GTGT:

Cột (10) –  Thuế suất

Cột (11) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế

+ Cột (11) – Ghi chú:

+ Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT= Tổng cộng cột (9) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2).

+ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện khấu trừ = Tổng cộng cột (11) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2).

Mời các bạn xem thêm

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT

Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

 

Tiếp theo

Các trường hợp quyết toán thuế TNCN năm 2016

Các trường hợp quyết toán thuế TNCN năm 2016

Thời điểm 31/03 là thời điểm các cá nhân và tổ chức phải thực hiện …