Home » Tin tức » Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào  01-2/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này:

Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt

bang-ke-hang-hoa-dich-vu-mua-vao

Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

Cột (2) –  Ký hiệu mẫu hóa đơn

Cột (3) –  Ký hiệu hóa đơn

Cột (4) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số

Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định dạng dd/mm/yyyy

Cột (6) -Tên người mua :

Cột (7) -MST người mua :

Cột (8) –  Mặt hàng mua vào

Cột (9) – Giá trị hàng hóa mua vào  chưa có thuế GTGT:

Cột (10) –  Thuế suất

Cột (11) – Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế

+ Cột (11) – Ghi chú:

+ Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT= Tổng cộng cột (9) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2).

+ Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện khấu trừ = Tổng cộng cột (11) của (Tổng dòng 1 + tổng dòng 2).

Mời các bạn xem thêm

Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT

Từng bước hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

 

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …