Home » Tin tức » Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này:

Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt
Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

 

Các chỉ tiêu cần quan tâm

Ngoài việc điền thông tin vào trên phục lục, thì các chỉ tiêu cần điền như sau

Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

Cột (2) –  Ký hiệu mẫu hóa đơn

Cột (3) –  Ký hiệu hóa đơn

Cột (4) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số

Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định

dạng dd/mm/yyyy

  • Đối với Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày hiện tại
  • Đối với Hàng hóa chịu thuế 5% và 10% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế.

Cột (6) -Tên người mua : Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự

Cột (7) -MST người mua : Cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự

Cột (8) –  Mặt hàng bán ra

Cột (9) – Doanh thu chưa có thuế GTGT:

Cột (10) – Thuế GTGT: Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)

  • Dòng 1: Để trắng
  • Dòng 2: Bằng giá trị côt (9) * 0%.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.3

  • Dòng 3: Bằng giá trị côt (9) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000,
  • Dòng 4: Bằng giá trị côt (9) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng

0,01% và 100 000,

  • Dòng 5: Cho phép NSD nhập kiểu số

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT(***) = Tổng cộng Cột (9) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra (****) = Tổng cộng Cột (10) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT

Tiếp theo

Công nhận Kết quả thi tuyển công chức thuế năm 2014-2015

Điểm thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2016 [Chứng chỉ Đại lý thuế]

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điểm thi chứng chỉ hành nghề thuế …