Home » Tin tức » Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Để có thể lên được tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156, Người nộp thuế phải lên lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt để lấy số liệu vào tờ khai. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập đối với bảng phụ lục này:

Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt
Hướng dẫn lập Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt

 

Các chỉ tiêu cần quan tâm

Ngoài việc điền thông tin vào trên phục lục, thì các chỉ tiêu cần điền như sau

Cột (1) – STT : Chương trình tự động tăng lên khi thêm dòng

Cột (2) –  Ký hiệu mẫu hóa đơn

Cột (3) –  Ký hiệu hóa đơn

Cột (4) – Số hóa đơn: Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 20 chữ số

Cột (5)– Ngày, tháng, năm lập hóa đơn : Cho phép NSD nhập theo định

dạng dd/mm/yyyy

  • Đối với Hàng hóa dịch vụ không chịu thuế GTGT và Hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn không được lớn hơn ngày hiện tại
  • Đối với Hàng hóa chịu thuế 5% và 10% thì kiểm tra Ngày lập hóa đơn phải nằm trong kỳ tính thuế.

Cột (6) -Tên người mua : Cho phép NSD nhập kiểu text, tối đa 100 ký tự

Cột (7) -MST người mua : Cho phép NSD nhập tối đa 14 ký tự

Cột (8) –  Mặt hàng bán ra

Cột (9) – Doanh thu chưa có thuế GTGT:

Cột (10) – Thuế GTGT: Ứng dụng hỗ trợ tự tính tương ứng với thuế suất của các dòng tương ứng, làm tròn đến đồng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xuống)

  • Dòng 1: Để trắng
  • Dòng 2: Bằng giá trị côt (9) * 0%.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng HTKKv3.3.3

  • Dòng 3: Bằng giá trị côt (9) * 5%, cho phép sửa trong ngưỡng 0,01% và 100 000,
  • Dòng 4: Bằng giá trị côt (9) * 10%, cho phép sửa trong ngưỡng

0,01% và 100 000,

  • Dòng 5: Cho phép NSD nhập kiểu số

+ Tổng doanh thu HHDV bán ra chịu thuế GTGT(***) = Tổng cộng Cột (9) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

+ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra (****) = Tổng cộng Cột (10) của (tổng dòng 2 + tổng dòng 3 + tổng dòng 4)

Mời các bạn xem thêm Hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế GTGT

Tiếp theo

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Sau khi nhập liệu chứng từ vào nhật ký chung, các bước kiểm tra khi …