Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các lỗi khi kê khai thuế » HỆ THỐNG ĐIỂM MỚI LUẬT 2015

HỆ THỐNG ĐIỂM MỚI LUẬT 2015

HỆ THỐNG ĐIỂM MỚI LUẬT THUẾ – KẾ TOÁN – DOANH NGHIỆP – LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM MỚI NHẤT CHO TRONG NĂM 2015 ÁP DỤNG
Chi tiết Điểm mới Toàn văn Căn cứ
I.  Thuế 
1 Hóa đơn chứng từ
– Thông tư 39/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây NĐ 51/2010/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây Tại đây
2. Thuế TNDN
– Thông tư 78/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây NĐ 218/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
3. Thuế GTGT       
– Thông tư 219/2013/TT-BTC Tại đây Tại đây NĐ 219/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây Tại đây
4 Thuế TNCN      
– Thông tư 111/2013/TT-BTC Tại đây Tại đây NĐ 65/2013/NĐ-CP
– Thông tư 119/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 151/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
– Thông tư 26/2015/TT-BTC Tại đây Tại đây
II.   Kế toán  
Chế độ kế toán
– Thông tư 200/2014/TT-BTC Tại đây Tại đây
+ Bảng tóm lược điểm mới cơ bản Tại đây Tại đây
+ Bảng hệ thống chế độ kế toán theo TT200 Tại đây Tại đây
III.   Doanh nghiệp
Doanh nghiệp 2014 Tại đây Tại đây
IV.   Lao động
Lao động 2012 Tại đây Tại đây
V.  Bảo hiểm
BHXH 2014 Tại đây Tại đây
BHYT sửa đổi 2014 Tại đây Tại đây

Tiếp theo

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài

Trường hợp Doanh nghiệp đã có phát sinh phần thuế Thu nhập doanh nghiệp tại …