Home » Tin tức » Kế toán » Hạch tóan tiền thuê nhà đã thanh tóan nhiều kỳ

Hạch tóan tiền thuê nhà đã thanh tóan nhiều kỳ

Các doanh nghiệp không có điều kiện để xây dựng văn phòng thường đi thuê văn phòng, hoặc thuê nhà để làm văn phòng cho công ty mình. Các doanh nghiệp thường trả tiền thuê trong nhiều kỳ, vậy khi thuê văn phòng sẽ xuất hóa đơn và hạch tóan tiền thuê nhà đã thanh tóan nhiều kỳ như thế nào?

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Chương II, Mục I, Điều 7, Khoản 6 quy định về giá tính thuế như sau: “Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế GTGT.”

Vậy doanh nghiệp hạchh tóan thuế nào đối với tiền thuê nhà được thanh tóan cho nhiều kỳ?

  • Đối với doanh nghiệp đi thuê:

– Khi nhận được hoá đơn thuê nhà doanh nghiệp đi thuê hạch toán như sau:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước dài hạn.

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

      Có TK 111,112

– Định kỳ phân bổ tiền thuê nhà:

Nợ TK 642: Chí phí quản lý doanh nghiệp.

      Có TK 242: Chi phí trả trước dài hạn.

– Kê khai thuế: Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT được khấu trừ trên hoá đơn vào tờ khai thuế của kỳ phát sinh hoá đơn mà không chia số thuế GTGT đó theo từng kỳ để kê khai vào những kỳ sau

  • Đối với doanh nghiệp cho thuê :

– Khi người đi thuê thanh toán tiền nhà trong nhiều kỳ

Nợ TK 111, 112

    Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( tiền thuê nhà kỳ hiện tại)

     Có TK 3331: Số thuế GTGT trên hoá đơn

     Có TK 3387: Doanh thu chưa thực hiện (số tiền thuê nhà các kỳ còn lại)

– Những năm sau phân bổ tiền ứng trước của khách hàng vào doanh thu

Nợ TK 3387

      Có TK 511

– Doanh nghiệp kê khai hoá đơn đầu ra đó vào kỳ kê khai thuế tại tháng phát sinh hoá đơn đầu ra

Tiếp theo

Cách viết hóa đơn Gía trị gia tăng

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của …