Home » Tin tức » Phạm vi và đối tượng áp dụng theo thông tư 156 năm 2013

Phạm vi và đối tượng áp dụng theo thông tư 156 năm 2013

Thông tư 156 năm 2013 của Bộ Tài Chính ban hành, hướng dẫn thi hành về Luật quản lý thuế. Trong đó, phạm vi điều chỉnh và các đối tượng áp dụng của Luật quản lý thuế là những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ:

đối tượng áp dụng theo thông tư 156
đối tượng áp dụng theo thông tư 156

Đối tượng áp dụng theo thông tư 156

Những đối tượng áp dụng theo thông tư 156 là những người nộp thuế bao gồm:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;

c) Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

d) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế, bao gồm:

d.1) Tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu;

d.2) Tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho người có thu nhập thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

đ) Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, bao gồm:

– Người điều hành đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng chia sản phẩm.

– Công ty điều hành chung đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng điều hành chung.

– Doanh nghiệp liên doanh đối với hợp đồng dầu khí được ký kết dưới hình thức hợp đồng liên doanh hoặc Hiệp định liên Chính phủ.

– Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đối với trường hợp Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam hoặc các Tổng công ty, Công ty thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam tự tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu thô, khí thiên nhiên.

Đối tượng áp dụng

Ngoài ra, phạm vi của thông tư 156 được áp dụng cho các loại thuế, khoản phí như sau:

  • Các loại thuế theo quy định của pháp luật về thuế;
  • Các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí;
  • Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế nội địa quản lý thu (sau đây gọi chung là thuế).

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …