Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn xác thực tại doanh nghiệp mình thì bắt buộc phải lập thông báo phát hành hóa đơn có mã xác thực. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn khác: Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không ?  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ về điều này như sau:

Doanh nghiệp cần phải đăng ký phát hành những số hóa đơn sẽ sử dụng cho hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, không sử dụng chung thông báo phát hành với các loại hóa đơn khác (hóa đơn giấy/hóa đơn điện tử thông thường). Doanh nghiệp thông báo phát hành ngay trên trang https://laphoadon.gdt.gov.vn. Mẫu và ký hiệu hóa đơn có thông tin đặc thù như sau: Có cần thông báo phát hành hóa đơn xác thực hay không

–         Mẫu hóa đơn có số liên = 0
–         Ký hiệu hóa đơn có ký tự cuối cùng là “E”
Theo đó, doanh nghiệp sẽ thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn đơn cho hóa đơn điện tử riêng, không thực hiện trùng lặp với các hóa đơn khác trên Phần mềm xử lý hóa đơn
Mời các bạn xem thêm