Home » Bài đăng » Chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng

Chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng

Đối với các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các công ty xây dựng thì nhân công thuê ngoài là khoản chi phí mà doanh nghiệp thường không biết xử lý. Hiện nay, các chi phí nhân công không được cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các cá nhân. Vậy kế toán sẽ phải thực hiện như thế nào để khoản Chi phí nhân công thuê ngoài được ghi nhận là chi phí hợp lý

Chi phí nhân công thuê ngoài

Chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng
Chi phí nhân công thuê ngoài trong xây dựng

1. Quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“2. Thu nhập từ tiền ỉương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gầm:

a) Tiền lương, tiền cổng và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. ”

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/IT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng đẫn:

“i) Khấu trừ thuế đổi với một sổ trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền cổng, tiền thừ lao, tiền chi khác cho cả nhân cư trú không kỷ hợp đổng lao động (theo hướng dẫn tại ẵiêm c, d, khoản 2, Điểu 2 Thông tư này) hoặc kỷ hợp đồng ỉao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/ỉần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. ”

3. Quy định về cá nhân kinh doanh

Tại Khoản 1, Điều 6 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quỵ định:

“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tể được thành lập hợp pháp, cả nhân hoạt động thương mại một cách độc Ịập, thường xuyên và có đăng kỷ kinh doanh

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp các đơn vị  ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công xây dưng lắp đặt tthì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuể suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …