Home » Bài đăng » Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Áp dụng đối với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp

Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt
Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại………………………………..

Chúng tôi gồm:[2]……………………………………………………………………………..
đã đến giao Quyết định số……./QĐ-….. ngày……tháng…..năm…….do ông/bà………..chức vụ:……………………… ký, về việc…. cho ông (bà)/tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định số……/QĐ-……. ngày….tháng…..năm…. để thi hành nhưng ông (bà)/tổ chức này cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến (nếu có) của:[3] ……. và có xác nhận của chính quyền địa phương là: [4]………………………………………

Biên bản gồm ….. trang, được lập thành …. bản có nội dung và giá trị như nhau; sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Biên bản được lưu trong hồ sơ và giao cho chính quyền địa phương 01 bản./.

Các bạn có thể tải về Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt tại đây

Từ khóa: Biên bản vi phạm hành chính, Mẫu 05/BB, Biên bản vi phạm hành chính về không nhận quyết định xử phạt, Biên bản vi phạm về không nhận quyết định xử phạt với các cá nhân tổ chức

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …