Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế » 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế

1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế

Ngày 08 tháng 05 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, trong đó chi tiết Trả lời công văn số 508/CT-KK&KTT ngày 05 tháng 03 năm 2015 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng phương tính thuế GTGT của Công ty Cổ phần Ngọc Việt, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tải công văn số 1756/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng Tại đây

 

Tiếp theo

Thông tư 147 của Bộ tài chính năm 2016 về tài sản cố định

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC về …